Home > Company > 회사연혁
인텔서버,조립서버,HP,IBM서버,스토리지 전문컨설팅 - (주)TERA TEC
 
  회사소개
  CEO 인사말
  회사연혁
  사업실적
  조직도
  공식인증
  회사위치
  채용안내
 
   
 
   
 
 
 
   
 
  2017 ~ 2015년도

Wiwynn OCP 서버 솔루션 한국 총판 파트너 계약 체결

Intel Cloud Data Center Specialist 선정

NVIDIA 공식 파트너 선정

VMware 솔루션 공급 파트너 선정

Intel® HPC Data Center Specialist 선정

클라우데라 공식파트너 인증 획득

Spin-off (주)앤트라인소프트 설립

빅데이터 사업팀 신설

OCT 기반 클러스터 제품 출시

 
   
<title>인텔서버,조립서버,HP,IBM서버,스토리지 전문컨설팅 - (주)TERA TEC