Home > Company > 조직도
인텔서버,조립서버,HP,IBM서버,스토리지 전문컨설팅 - (주)TERA TEC
 
  회사소개
  CEO 인사말
  회사연혁
  사업실적
  조직도
  공식인증
  회사위치
  채용안내
 
 
 


 
     
  ※ 부서별 연락처 안내
     
  테라텍 대표전화 : 02-701-4422   안내 : 내선 (0)
     
  시스템 사업부 : 내선 (1)
     
  전략 마케팅부 : 내선 (2)
     
  기 술 지 원 부 : 내선 (3)
     
  기 술 연 구 소 : 내선 (4)
     
  경 영 지 원 부 : 내선 (5)
     
<title>인텔서버,조립서버,HP,IBM서버,스토리지 전문컨설팅 - (주)TERA TEC